Adatvédelmi tájékoztató

Adatvédelmi tájékoztató  

A Jövő Értelmiségéért Alapítvány (a továbbiakban: Alapítvány) által kezelt személyes adatok védelme, az érintettek magánszférájának megóvása érdekében adatvédelmi szabályait az alábbiakban állapítja meg.  


Adatkezelés célja

Az Alapítvány az alapító okiratában meghatározott célokból személyes adatot kezel. Személyes adatok kezelőjeként az Európai Unió általános adatvédelmi rendeletében (GDPR), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben, valamint a vonatkozó ágazati jogszabályokban rögzítetteket érvényre juttatja.


Támogatásban részesülő fiatalok kiválasztása

Az Alapítvány támogatást diákoknak közvetlenül nem nyújt, csupán az általa támogatott iskolán keresztül, közvetett módon. A támogatásban részesítendő fiatalok kiválasztása név nélkül, a támogatott iskola munkatársának közvetítésével történik. Az együttműködő pedagógus közreműködésével a Kuratórium tagjai anonim módon kapnak tájékoztatást a támogatásért folyamodó fiatalok élethelyzetéről. A támogatásra kiválasztott fiatalok nevét az Alapítvány csupán utólag és olyan módon ismerheti meg, amely kizárja a név és az élethelyzetre vonatkozó információk összekapcsolását.


Nyári tábor


Az Alapítvány által szervezett nyári táborokhoz kötődően az alábbi célokból kezel adatokat: Kapcsolattartáshoz szükséges adatokat (név, lakcím, e-mail cím, telefonszám) A szervezés és étkeztetés kapcsán az egészség megőrzése, illetve a fiatal biztonsága érdekében (pl. allergia, úszni tudás)


Kép- és videofelvételek

Az Alapítvány rendezvényein, nyári táborában az ott zajló eseményekről alkalmilag bárki számára észlelhető módon képfelvételt, illetve videofelvételt készít. A felvételek készítése során az érintettek tiltakozását figyelembe veszi. A felvételeket csak az érintettek előzetes hozzájárulásával továbbítja. A felvétel nyilvánosságra hozatalára (beleértve a közösségi oldalon való hozzáférhetővé tételt) szintén csak valamennyi érintett előzetes hozzájárulásának beszerzését követően kerülhet sor.


Az adatkezelés jogalapja – hozzájárulás és érdekmérlegelés

Az Alapítvány személyes adatokat elsősorban az érintettek hozzájárulásának birtokában kezel. A 16 éven aluli érintett adatainak kezeléséhez törvényes képviselőjének hozzájárulását beszerzi. A hozzájárulás mellett az EU általános adatvédelmi rendeletének 6. cikk f) pontjában meghatározott érdekmérlegelés is alapjául szolgálhat az adatkezelésnek. Erre azokban az esetekben kerülhet sor, amikor az érintett személy adatai védelméhez fűződő jogának korlátozásával az Alapítvány, mint adatkezelő érdekeinek érvényesítése arányban áll. Az Alapítvány személyes adatot csupán az adatkezelés céljának megvalósulásához szükséges ideig kezel.


Adatbiztonság

Az Alapítvány gondoskodik az adatok biztonságos tárolásáról. A számítógépen tárolt adatok védelme révén az Alapítvány megakadályozza az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést, az adatok véletlen megsemmisülését és sérülését, valamint intézkedéseket tesz annak érdekében, hogy az adatok ne váljanak hozzáférhetetlenné.


Kérések és panaszok benyújtása

A személyes adatok kezelésével kapcsolatos kérését, panaszát az Alapítvány az alábbi elérhetőségen fogadja: szaboendregyozo[kukac]gmail.com Jogorvoslat Amennyiben kérését, panaszát az Alapítvány az Ön megítélése szerint nem megfelelően válaszolta meg, jogorvoslatért a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (www.naih.hu, 1055 Budapest, Falks Miksa utca 9-11.) panasszal, vagy a bírósághoz keresettel fordulhat.


Budapest, 2020. november 7.  
Az Alapítvány Kuratóriuma